Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Obmedzená premávka v Seredi Vytlačiť
 

Mesto Sereď a SSC Bratislava informuje občanov obce Zavar, že v období od 25.2.2019 až do odvolania bude obmedzená premávka na mostnom objekte č. 62-013 (pri cintoríne) v meste Sereď z technických dôvodov. Prejazd bude povolený len vozidlám s hmotnosťou nižšou ako 3,5 t.IMG_0003.jpg


 
 

Informácie o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania, obecných zabíjačkách a postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebuVytlačiť
 


 
 

Informácia k podaniu daňového priznania na zdaňovacie obdobie rok 2019Vytlačiť
 

   Uvedená informácia sa týka občanov u ktorých nastala zmena pri:

  -  vzniku daňovej povinnosti  /kúpa, predaj, darovanie nehnuteľnosti alebo pozemku/

  - zániku daňovej povinnosti  /odpredaj nehnuteľnosti alebo pozemku/

  - zmene  / napr. využitie nehnuteľnosti na iný účel/

  - ak ste sa stali dedičom vyplýva Vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti  na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 -  vzniku a zániku daňovej povinnosti psa chovaného v domácnosti, ktorý dovŕšil vek viac ako 6 mesiacov /ak ho vlastník alebo držiteľ nadobudol, prípadne ho už nevlastní/ uvedené treba uviesť v daňovom priznaní alebo čiastkovom daňovom priznaní na zdaňovacie obdobie r. 2019  

Občan je povinný zo zákona uvedené skutočnosti oznámiť  správcovi dane podaním daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania v termíne do 31.01.2019.

Zároveň Vás, žiadame o oznámenie počtu členov domácnosti, ak nastala zmena oproti roku  2018.  

 

Miestne dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad a káblovú televíziu na rok 2019 sa platia od 1.3.2019

                                                                                    

                                                                                                Bc. Lukáš Sochor

                                                                                                  starosta obce


 
 

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanejVytlačiť
 


 
 

ZBERNÝ DVOR ZAVARVytlačiť
 

Zberný dvor.png

 

Názov projektu: Zberný dvor Zavar

Kód projektu v ITMS2014+ : 310011B514

Miesto realizácie projektu – Zavar

kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu "Zberný dvor Zavar" je vybudovanie novodobého systému zberného dvora v intraviláne obce Zavar na pozemkoch vlastnených obcou. Zberný dvor bude slúžiť na separáciu a uskladnenie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov na 1705m2 ploche. Potreba jeho vybudovania vznikla na základe legislatívnych požiadaviek a na základe pozitívneho prístupu predstaviteľov obce a obyvateľov obce k životnému prostrediu. V areáli zberného dvora bude umiestnených 9 kusov závesných vaňových kontajnerov o objeme 5m3, 7m3 a 10m3. Ďalej je súčasťou projektu obstaranie 500 kusov 120 l zberných nádob a 50 kusov 1100 l nádob, ktoré budú rozmiestnené po celom území obce na zber KO podľa § 81 odsek 5, na jedlé oleje a tuky (20 01 25), šatstvo (20 01 10) a textílie (20 01 11), ktoré sa priebežne budú zbierat v zbernom dvore pri odvoze na zrecyklovanie. Jedná sa o zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktoré znáša obec. Predmetom projektu je aj nákup zberového vozidla s príslušenstvom. Príslušenstvo vozidla v prípade predmetného projektu predstavuje čelný nakladač, jednoosí traktorový náves, reťazoví nosič kontajnerov a mobilný štiepkováč (drvič). Na prehľadnú evidenciu komodít je predmetom projektu navrhnutá aj váha. Pre zabezpečenie prevádzky zberného dvora, ako aj celého separovaného zberu v obci bude vytvorené pracovné miesto na zabezpečenie prevádzky zberného dvora a zvoz a separáciu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Predmetom projektu je aj zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, ktorým bude zapojených 2000 osôb do 4 informačných a propagujúcich aktivít v oblasti odpadového hospodárstva a projektu. Informovačné aktivity zrealizované prostredníctvom projektu budú internetová stránka, obecný rozhlas, TV spoty v obecnej televízii a publicita a informovanosť v obecných novinách, ktorý vychádza raz za dva mesiace. Všetky aktivity budú prebiehať počas celej realizácie projektu.

Celková dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch (podľa § 81 odsek 5, v znení - Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec.):

• zmiešané odpady zo stavieb demolácií


• zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

• drevo


• textílie, šatstvo


• kovy


• biologicky rozložiteľný odpad

• zmesový komunálny odpad

• objemný odpad

Hlavným dôvodom vybudovania a prevádzkovania zberného dvora na území obce Zavar je zabezpečovanie permanentného zvyšovania podielu vyseparovaných zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Tento cieľ zároveň podporuje zefektívňovanie systémov separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne a napĺňania Zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Zberný dvor obce Zavar je vhodne urbanisticky umiestnený na parcelách 116/1 a 195/41, ktoré vlastní obec čo umožní obyvateľom obce jednoduchý prístup. Navrhovaným projektom bude vybudovaný fungujúci systém nakladania s odpadom a vytvorenie zberného dvora pre zhromažďovanie vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a zabezpečenie distribúcie jednotlivých komodít koncovým odberateľom – zhodnocovateľom.


 
 
Položky 11-20 z 21

Oznamy obce Zavar

Možnosť jednorázového sociálneho príspevku Vytlačiť
 

Sociálna komisia dáva do pozornosti informáciu o poskytovaní jednorázových sociálnych príspevkov.

Sociálny príspevok môže byť poskytnutý iba občanom, ktorí si podajú žiadosť a spĺňajú požadované náležitosti v zmysle VZN obce Zavar č. 2/2019. Občanom, ktorí majú nad 80 rokov, budú poskytnuté príspevky bez podania žiadosti. Tlačivá žiadosti si môžete stiahnuť alebo sú k dispozícii na obecnom úrade a je ich potrebné spätne doručiť najneskôr do 30.09.2019.

                     1245.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Oznam Vytlačiť
 

 

Žiadame občanov, aby nevyhadzovali domáci odpad do kontajnerov umiestnených na cintoríne.

Upozorňujeme, že areál cintorína je monitorovaný kamerovým systémom.


 
 

Oznam Vytlačiť
 

Žiadame občanov, aby sa v zmysle platného VZN č.5/2016

o podmienkach držania psov na území obce Zavar

pohybovali v zastavanom území obce na prechádzke so svojimi psami

na vôdzke.

 

Ďakujeme


 
 

Oznam - hrobové miesto na cintoríne v ZavareVytlačiť
 

O Z N A M

     Obecný úrad v Zavare, oznamuje občanom bez trvalého pobytu v obci Zavar, ktorí sa starajú o hrobové miesto na miestnom cintoríne, že je potrebné uzatvoriť  s obcou nájomnú zmluvu a zároveň uhradiť poplatok za hrobové miesto.

     K uzatvoreniu nájomnej zmluvy na hrobové miesto treba predložiť občiansky preukaz.

     Zároveň  oznamujeme   občanom   s    t r v a l ý m    p o b y t o m   v obci Zavar, že nájomné zmluvy na hrobové miesto môžu uzatvoriť počas celého roka alebo po dohodnutí termínu na Obecnom úrade.     

 

Bližšie informácie na tel. č:  033/5597102  alebo 0911/597102

e-mail: ocu.zavar@stonline.sk 

                                                                     Rudolf Baroš

                                                                     starosta obce                                          


 
 
Položky 11-20 z 21

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

„FIT KIDS“

Cvičenie FIT KIDS skončilo z dôvodu letných prázdnin,v prípade záujmu detí o cvičenie, sa bude pokračovať v mesiaci september 2019.Informácia o presnom termíne pokračovania cvičenia detí bude včas oznámená.


Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka