Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce

Bc. Lukáš Sochor

Bc. Lukáš  Sochor

Adresa: Vinohradská 3, 919 26 Zavar

Tel: 0948134255

E-mail: ocu.zavar@stonline.sk starosta@zavar.sk

Starosta obce Zavar


 

 

 

Zástupca starostu

Ing. Miroslav Roman

Ing. Miroslav Roman

Adresa: Záhrady 21, 91926 Zavar

Tel: 0908 773 395

E-mail: roman@cemos.sk rosavmir@mail.t-com.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Dana Benešová

Ing. Dana  Benešová

Adresa: Budovateľská 12, 919 26 Zavar

Tel: 0905 863 497

E-mail: projekting.bb@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Ľubomíra Dobrovodská

 Ľubomíra Dobrovodská

Adresa: Hlavná 49, 919 26 Zavar

Tel: 0949 821 750

E-mail: dobrovodskalubomira@zoznam.sk

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Ing. Martin Dobrovodský

Ing. Martin Dobrovodský

Adresa: Hlavná 49, 919 26 Zavar

Tel: 0908 420 864

E-mail: martin.dobrovodsky04@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Ing. Eleonóra Malovcová

Ing. Eleonóra Malovcová

Adresa: Športová 26, 91926 Zavar

Tel: 0903 040 981

E-mail: 56elinor@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

PaedDr. Zuzana Moncmanová PhD.

PaedDr. Zuzana Moncmanová  PhD.

Adresa: Vetrová 45, 919 26 Zavar

Tel: 0905 447 732

E-mail: sapientiavera@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Peter Stúpala

 Peter Stúpala

Adresa: Vetrová 47, 919 26 Zavar

Tel: 0905 532 499

E-mail: pstupala@hotmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Juraj Šottník

 Juraj Šottník

Adresa: Vetrová 6, 919 26 Zavar

Tel: 0904 518 663

E-mail: juraj@stavimont.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Daniel Turanský

 Daniel Turanský

Adresa: Hlinícka 2, 919 26 Zavar

Tel: 0907 718 355

E-mail: turanskyd@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

 

 

Kontrolór obce

Bc. Eva Andacká

Adresa: Čab 80, 951 24 Nové Sady

Kontrolórka obce Zavar


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.


 

Zasadanie zo dňa 13.10.2008

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

„FIT KIDS“

Cvičenie FIT KIDS skončilo z dôvodu letných prázdnin,v prípade záujmu detí o cvičenie, sa bude pokračovať v mesiaci september 2019.Informácia o presnom termíne pokračovania cvičenia detí bude včas oznámená.


Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka