Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky pre: Ján ŽUPAVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Ján ŽUPA

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 16.08.2017  do  03.09.2017                   

 V Zavare, dňa 16.08.2017

Rudolf Baroš

starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky pre: Ľubica KATRENIAKOVÁVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Ľubica KATRENIAKOVÁ

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 11.08.2017  do  29.08.2017                   

 V Zavare, dňa 11.08.

Rudolf Baroš

starosta obce


 
 

ZÁMER PREVIESŤ MAJETOK OBCEVytlačiť
 

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa

 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy predaj majetku obce v zmysle § 9a ods. 8) písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zámer predať pozemok obce Zavar v katastrálnom území Zavar, na ulici Výhon, parcela číslo 193/2 o výmere 58 m² zapísaných na LV č. 900, z vlastníctva obce Zavar do vlastníctva Mareka Rada, bytom Viktorínova číslo 47, 919 26 Zavar za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m².

 

                Dôvod hodný osobitného zreteľa je zosúladenie dlhodobého užívacieho stavu nehnuteľností kupujúcimi, resp. ich právnymi predchodcami zo zápisom vlastníckych práv v katastri nehnuteľností z majetku obce v katastrálnom území Zavar.

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 10.08.2017

Zverejnené na web stránke obce: 10.08.2017

Zvesené:

 

                                                                                                                              Rudolf Baroš

                                                                                                                               starosta obce

 

 

               

 

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade pre: Tibor ČerňanskýVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E   O  U L O Ž E N Í   Z Á S I E L K Y

 

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Tibor ČERŇANSKÝ

bytom Zavar,  má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne od 10.08.2017  do  25.08.2017.

V Zavare, dňa 10.08.2017.

Rudolf Baroš

starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade pre: Ľubica KatreniakováVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E   O  U L O Ž E N Í   Z Á S I E L K Y

 

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Ľubica KATRENIAKOVÁ

bytom Zavar,  má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne od 10.08.2017  do  28.08.2017.

V Zavare, dňa 10.08.2017.

Rudolf Baroš

starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky pre: Peter DOBROVODSKÝVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Vladislav ŠIRKA

Peter DOBROVODSKÝ

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 07.08.2017   do  17.08.2017                     

 

V Zavare, dňa 07.08.2017.

                                                                     Rudolf Baroš

                                                                    starosta obce

 

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky pre: Ján ŽUPAVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E   O  U L O Ž E N Í   Z Á S I E L K Y

 

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Ján ŽUPA

bytom Zavar,  má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne od 03.08.2017  do  18.08.2017.

V Zavare, dňa 03.08.2017.

Rudolf Baroš

starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky pre: Ivan MARUŠKINVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E   O  U L O Ž E N Í   Z Á S I E L K Y

 

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Ivan MARUŠKIN

bytom Zavar,  má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne od 03.08.2017  do  21.08.2017.

V Zavare, dňa 03.08.2017.

Rudolf Baroš

starosta obce


 
 

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE VZPS rok 2017Vytlačiť
 

Štatistický úrad SR  realizuje na úseku štatistiky práce

výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS),

ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách

a uskutoční sa aj v tomto roku 2017.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave,

štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu

k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník Štatistického úradu SR,

p. Renáta Kondlová, ktorá sa preukáže služobným preukazom.


 
 

Nebytové priestory na prenájom od 1.9.2017 - Vetrová 1, ZavarVytlačiť
 

Nebytové priestory na prenájom

Obec Zavar ponúka od 1.9.2017 na prenájom nebytové priestory,

ktoré sa nachádzajú v budove Polyfunkčný dom Zavar, na ul. Vetrová 319/1,

postavenej na pozemkoch č. 195/47, 195/41, nachádzajúcich sa v kat. území Zavar,

okres Trnava, zapísanej na LV č. 900 o celkovej výmere 60 m2.

 

Priestory sú vhodné na prevádzkovanie cukrárne.

 

            Bližšie informácie poskytneme priamo na Obecnom úrade v Zavare

alebo na telefónnom čísle: 033/55 97 102.

 

V Zavare, dňa 28.7.2017                                                                         

 

                                                                                                                  Rudolf Baroš

starosta obce

 

 

 


 
 

dnes je: 17.8.2017

meniny má: Milica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Cvičí sa:
Pondelok a Stredu o 19:00h
V telocvični Zavar

Dance- je kondičný tréning skrytý v jednoduchých tanečných choreografiách salsy, reggeatonu a ďalších tanečných štýlov.

Fitness- je cvičenie ktoré môžete prevádzať kdekoľvek, kedykoľvek a pri ktorom (väčšinou) pracujete iba s váhou vlastného tela, aby ste dôkladne precvičili všetky svalové skupiny.

"História a súčasnosť zavarského športu" - kniha zadarmo do každej rodiny v obci Zavar. Vyzdvihnúť si ju môžete na Obecnom úrade.Úvodná stránka