Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZÁMER PREVIESŤ MAJETOK OBCEVytlačiť
 

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa

 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy predaj majetku obce v zmysle § 9a ods. 8) písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zámer predať pozemok obce Zavar v katastrálnom území Zavar, na ulici Výhon, parcela číslo 193/2 o výmere 58 m² zapísaných na LV č. 900, z vlastníctva obce Zavar do vlastníctva Mareka Rada, bytom Viktorínova číslo 47, 919 26 Zavar za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m².

 

                Dôvod hodný osobitného zreteľa je zosúladenie dlhodobého užívacieho stavu nehnuteľností kupujúcimi, resp. ich právnymi predchodcami zo zápisom vlastníckych práv v katastri nehnuteľností z majetku obce v katastrálnom území Zavar.

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 10.08.2017

Zverejnené na web stránke obce: 10.08.2017

Zvesené:

 

                                                                                                                              Rudolf Baroš

                                                                                                                               starosta obce

 

 

               

 

 


 
 

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

Za obsah zodpovedá
webmaster

Cvičí sa:
Pondelok a Stredu o 19:00h
V telocvični Zavar

Dance- je kondičný tréning skrytý v jednoduchých tanečných choreografiách salsy, reggeatonu a ďalších tanečných štýlov.

Fitness- je cvičenie ktoré môžete prevádzať kdekoľvek, kedykoľvek a pri ktorom (väčšinou) pracujete iba s váhou vlastného tela, aby ste dôkladne precvičili všetky svalové skupiny.

"História a súčasnosť zavarského športu" - kniha zadarmo do každej rodiny v obci Zavar. Vyzdvihnúť si ju môžete na Obecnom úrade.Úvodná stránka